Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1.1 Cliënt – De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende, Overeenkomst heeft met In Actie Media.

1.2 Opdrachtnemer – De aanbieder van de diensten en/of producten te weten In Actie Media.

1.3 Algemene Voorwaarden – De in dit document vervatte algemene voorwaarden van In Actie Media

1.4 In Actie Media – Een onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70442193.

1.5 Overeenkomst – Iedere Overeenkomst tussen In Actie Media en Cliënt betreffende de Dienstverlening van In Actie Media aan Cliënt.

1.6 Dienstverlening – De verschillende vormen van dienstverlening zoals die door In Actie Media worden aangeboden, waaronder in elk geval begrepen:

  • Het vervaardigen en verzinnen van (gedeelten van) geluids-, beeld- en videofragmenten;
  • Het vervaardigen en verzinnen van (gedeelten van) (online) content in brede zin;
  • Het aanbieden van commerciële diensten op het gebied van internet en informatica;
  • Het beschikbaar stellen van professionals op het gebied van presentatie, muziek, journalistiek, camera, fotografie, video en geluid;
    Diensten aanverwant aan bovenstaande diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Cliënt.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en Cliënt zijn overeengekomen.

2.3 De door Cliënt eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die de inhoud van de nietige of vernietigde bepalingen zo dicht mogelijk nadert.

2.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanbod online, Offerte en Overeenkomst

3.1 Cliënt kan op de website van In Actie Media een keuze maken uit de aangeboden Dienstverlening. Aanvaarding vindt plaats door de gewenste dienst te selecteren, de door In Actie Media benodigde gegevens achter te laten, akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en te betalen. Bij aanvaarding van een dienst komt de Overeenkomst tot stand. Er kan ook gekozen worden voor Dienstverlening die (al dan niet gedeeltelijk) niet op de website aangeboden wordt. Hiervoor wordt op aanvraag een offerte opgesteld door In Actie Media.

3.2 Opdrachtnemer stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaal gebruik en andere project gerelateerde zaken. Opdrachtnemer bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

3.3 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan na verloop van 14 dagen na verzending van de offerte door de opdrachtnemer aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Bij uitvoerende taken op locatie, zijn huurkosten voor rekening van de Cliënt, tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.7 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na totstandkoming van een Overeenkomst deze te ontbinden indien zij deze ontbinding onmiddellijk kenbaar maakt aan Cliënt en de Cliënt alle met de Overeenkomst samenhangende reeds betaalde bedragen direct terugbetaalt en door Cliënt nog eventueel aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen volledig kwijtscheldt.

 

Artikel 4. Meerwerk 

4.1 Ondanks de in achtgenomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de Cliënt, al dan niet gedurende de productie, additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen werk. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom 

5.1 Alle auteursrechten, beeldrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen en/of diensten zoals, onder meer, maar niet limitatief opgesomd: gedane aanbiedingen, concepten, ideeën, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, folders, banners, adviezen, huisstijl en softwareapplicaties, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Deze rechten als genoemd in artikel 5.1 blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Cliënt voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

5.3 Cliënt krijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die aan Opdrachtnemer toebehoren conform artikel 5 eenniet-overdraagbaar gebruikersrecht en zal de geleverde producten en/of diensten alleen mogen gebruiken voor het doel als aangegeven bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien Cliënt de producten en/of diensten voor additionele doeleinden wenst te gebruiken dan dient zij daarover in contact te treden met Opdrachtnemer die tevoren diens toestemming kan verlenen. Landelijk, regionaal en website gerelateerd gebruik wordt daarbij gezien als verschillende c.q. additionele doeleinden. Opdrachtnemer is bevoegd al de door hem geproduceerde beelden te voorzien van een (op ieder moment en voor iedereen) zichtbaar kenmerk (zoals bijvoorbeeld een bedrijfslogo) van In Actie Media.

5.4 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel 5 is Cliënt aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000 (vijfentwintig duizend) per overtreding en Euro 5.000 (vijf duizend) voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 6: Vrijwaring  

6.1 Cliënt vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voorde gebruikte muziek) dan wel portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 7: Muziek 

7.1 Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten door de Cliënt soms gelden afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie als bijvoorbeeld Stichting Buma Stemra. Deze gelden zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de gelden wordt bepaald door bijvoorbeeld Stichting Buma Stemra. De afdracht van deze gelden zal door de Cliënt zelf met het desbetreffende bedrijf c.q. de desbetreffende artiest worden afgestemd. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken hieromtrent van derden zoals bijvoorbeeld artiesten en/of incasseringsbedrijven.

 

Artikel 8: Voice-over

8.1 Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de overeengekomen kosten.

 

Artikel 9: Aard van de verbintenissen 

9.1 Alle verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn inspanningsverbintenissen.

9.2 De Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en het gebrek eventueel te repareren. De Cliënt dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Het materiaal waarop de klacht betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn ter beschikking te staan aan de Opdrachtnemer ter verificatie. Indien de melding niet tijdig door Cliënt is gedaan, dan zal haar reclamatierecht komen te vervallen en zal dit hebben te gelden als volledige aanvaarding van het product of de dienst en is Opdrachtnemer niet meer gehouden hierop in te gaan dan wel enige schadevergoeding uit te keren.

9.3 Indien de klacht door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande Overeenkomst. De Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

9.4 Het indienen van een klacht ontslaat Cliënt nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

9.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, in het geheel voor rekening van de Cliënt.

9.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt en die het directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.

10.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt o.a. maar niet limitatief opgesomd:

  • bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Cliënt;
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen waaronder begrepen door Opdrachtnemer ingehuurde derden (zoals freelancers); en
  • gevolgschade.

10.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst met Cliënt is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Dit bedrag zal nimmer meer bedragen dan maximaal 50% de hoogte van de factuur van de desbetreffende levering.

10.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds (verder) beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 11. Relatiebeding 

11.1 Het is Cliënt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer – gedurende de looptijd van een Opdracht evenals gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop daarvan, niet toegestaan op enige wijze, direct of indirect zakelijke relaties, hieronder inbegrepen een arbeidsrelatie met de Opdrachtnemer(s) van; dan wel personeel van; dan wel freelancers ingehuurd door Opdrachtnemer aan te gaan of te onderhouden. 

11.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst zal Cliënt geen personeel, freelancers of andere door Opdrachtnemer ingehuurde derden van Opdrachtnemer, daaronder begrepen personeel van ondernemingen die tot de groep van ondernemingen behoren waartoe Opdrachtnemer behoort, in dienst nemen of op enige wijze, direct of indirect, bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrekken, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

11.3 Cliënt is ervan bewust dat het bepaalde in dit artikel voor Opdrachtnemer van wezenlijk belang is.

11.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Cliënt en direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 30.000 (dertigduizend) per gebeurtenis en tevens Euro 15.000 (vijftienduizend) per gebeurtenis voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Een en ander laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om naast voornoemde boete, ook schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 12. Betalingscondities 

12.1 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur c.q. openstaande bedrag. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

12.2 Indien de Cliënt in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt zonder nadere in gebreke stelling van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 13. Overmacht 

13.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. 

13.2 Ingeval de Opdrachtnemer door overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden ook is begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, ziekte van de Opdrachtnemer dan wel een van zijn medewerkers of hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Opdrachtnemer gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

13.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Cliënt is gehouden deze facturen te voldoen.

13.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Het in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer en voor zover artikel 5 is uitgesloten, blijft dat ook het geval totdat de Cliënt alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

14.2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Cliënt is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

14.3 De Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

14.4 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen. 

 

Artikel 15. Gebruik door Opdrachtnemer zelf 

Opdrachtnemer is ten allen tijde en naar eigen inzicht bevoegd en gerechtigd om de door hem aan de Cliënt geleverde producten en/of diensten zelf te gebruiken, dat wil zeggen te openbaren en/of te verveelvoudigen in het kader van promotie, publiciteit en public relations, en in het kader van aanvulling van haar eigen portfolio. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan het plaatsen van de geleverde producten en/of diensten op haar eigen website en dat van haar freelancers die onderdeel waren van de opdracht. Opdrachtnemer zal de Cliënt van dergelijk gebruik op de hoogte stellen maar behoeft niet haar goedkeuring te vragen en evenmin is Opdrachtnemer de Cliënt een vergoeding verschuldigd voor dergelijk gebruik. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer ook het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

16.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.